Strandede danskere foreslås hjulpet

skat under corona

Er du begrænset skattepligtig i Danmark, men har været nødt til at opholde dig ekstra længe i landet under corona-krisen, har du sandsynligvis en trussel om at havne i dansk beskatning hængende over hovedet. Men tirsdag den 2. juni har skatteminister Morten Bødskov (S) fremsat et lovforslag om ændrede opholdsregler, der – hvis det vedtages – vil hjælpe mange af de trængte skatteborgere.

Skattepligtig, men kun i en kort periode

Normalt indtræder den fulde skattepligt, hvis man opholder sig uafbrudt i Danmark over tre måneder eller ved et samlet ophold i Danmark på over 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, som beskrevet i kildeskattelovens paragraf 7, stk. 1. Lovforslaget omfatter personer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark, men som har en bolig til rådighed i Danmark og som på grund af Covid-19 situationen er strandet i Danmark.

Hvis antallet af tilladte dage i Danmark i perioden fra 9. marts 2020 til og med 30. juni 2020 overskrides, vil man under visse betingelser kunne undgå at blive fuld skattepligtig under de nye regler. Der kan udføres arbejde under ophold her i landet i den angivne periode, uden at der indtræder fuld skattepligt her til landet.

Ifølge lovforslaget kan man vælge, om man vil være omfattet af det. Hvis den nye ordning tilvælges, vil der fortsat være pligt til at betale indkomstskat af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold og for honorarer, der kan henføres til den angivne periode i det omfang, personen opholder sig i Danmark. Valget skal træffes senest den 1. maj 2021 og kan omgøres den 30. juni 2022. Det nye er altså, at man ikke får status som fuldt skattepligtig med heraf følgende skattemæssige konsekvenser for fremtiden, men kun skal betale indkomstskat i opholdsperioden i Danmark.

 

Særligt for forskere og højtlønnede

For personer, der bruger den særlige forskerbeskatningsordning eller expat-beskatningsordningen (kildeskattelovens paragraf 48E) indføres der nye regler, hvis ansættelsesforholdet er indgået senest 8. marts 2020, således at der ses bort fra følgende forhold vedrørende perioden fra 9. marts til 30. juni 2020:

  • Ophør af begrænset skattepligt
  • Ophold uden for Danmark, der medfører, at beskatningsretten til lønnen overgår til udlandet for mere end 30 dage
  • Vederlag i henhold til ansættelseskontrakten

Lønskattefritagelsesreglen med 42 dage i Danmark

Ligeledes foreslås det at ændre ligningslovens paragraf 33A, som i dag tillader maksimalt 42 dages ophold i Danmark per seks måneder uden for Danmark. Personer, der anvender denne regel, kan vælge at se bort fra ophold i Danmark fra 9. marts 2020 til det tidspunkt, hvor arbejdet genoptages i det land, hvor arbejdet normalt udføres, dog senest til og med den 30. juni 2020. Valget medfører, at arbejdet i Danmark, der ikke er nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ikke afbryder udlandsopholdet. Valget skal træffes senest den 1. maj 2021 og kan omgøres til og med 30. juni 2022. Du kan altså bruge ligningslovens paragraf 33 A, men du er ikke skattefritaget i opholdsperioden i Danmark. I den periode er du med andre ord undergivet almindelig dansk beskatning af din løn.

Det skal understreges, at der er tale om et lovforslag, og der kan ske ændringer undervejs. Forslaget forventes at komme til tredje og sidste behandling den 9. juni.

Det er vanskelige regler, og det kan være svært at holde tungen lige i munden. Vi hjælper dig gerne med at se på netop din situation. Kontakt os gerne på info@inwema.dk eller tlf. 31 69 31 69.